Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Gizałki ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok:

Zadanie I – Organizacja zajęć sportowych z tenisa stołowego i udział w rywalizacji sportowej dzieci
i młodzieży, jako alternatywna forma zagospodarowania czasu wolnego.

Zadanie II – „Prowadzenie i szkolenie sekcji tenisa stołowego i udział w rywalizacji sportowej"

Treść ogłoszeń oraz dokumenty w załączeniu.

Ogłoszenie I (DOC)

Ogłoszenie II (DOC)

Oferta (PDF)

Oferta (DOC)

Umowa (PDF)

Umowa (DOC)

Sprawozdanie (PDF)

Sprawozdanie (DOC)

Zgłaszanie członków komisji (PDF)  

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Agata Jańczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-17 13:44:29
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-01-17 13:44:29
Odsłon: 22
Dziennik zmian

Nabór kandydata na głównego księgowego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Białobłotach oraz Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach

Ogłoszenie o naborze - sprostowane (PDF)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Ewa Marciniak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-17 11:29:28
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-01-16 09:24:13
Odsłon: 189
Dziennik zmian

Zakład Komunalny Sp. z o.o. - ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż minikoparki gąsienicowej z lemieszem o napędzie spalinowym

Ogłoszenie o przetargu

Formularz oferty

Zdjecie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-15 14:57:31
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2020-01-15 14:51:01
Odsłon: 327
Dziennik zmian

Zakład Komunalny Sp. z o.o. - ogłaszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż ciągnika rolniczego

Ogłoszenie o przetargu

Formularz oferty

Zdjęcie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-15 14:44:35
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2020-01-15 14:43:47
Odsłon: 284
Dziennik zmian

20.01.2020 r. - posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 20 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-15 13:33:41
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2020-01-15 13:33:41
Odsłon: 32
Dziennik zmian

Obowiązek składania informacji o wyrobach zawierających azbest

Urząd Gminy Gizałki przypomina o obowiązku złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest. Informację należy składać każdego roku w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. W informacji należy wpisać dane dla każdego posiadanego budynku, w którym występują wyroby z azbestem (tj. rodzaj budynku, numer działki, rodzaj wyrobu z azbestem i jego ilość w m2 oraz stopień pilności usunięcia) albo sporządzić oddzielną informację dla każdego budynku.

Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz przechowuje się w domu przez okres jednego roku do czasu sporządzenia następnej informacji, a drugi egzemplarz przekazuje się właściwemu organowi, tj:
- Wójtowi Gminy Gizałki - dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
- Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego - dotyczy pozostałych osób (przedsiębiorców, osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych, itp.)
Przed wypełnieniem „Informacji o wyrobach zawierających azbest” należy sporządzić ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Ocenę sporządza się w jednym egzemplarzu i przechowuje się ją w domu. Z oceny wynika stopień pilności usunięcia azbestu, który należy wpisać w „Informacji”.

Przypominamy, że złożenie „Informacji o wyrobach zawierających azbest” jest warunkiem uzyskania dofinansowania na usunięcie wyrobów z azbestem.

Ponadto informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.), kto nie przekazuje informacji o wyrobach zawierających azbest wójtowi albo marszałkowi województwa, podlega karze grzywny (art. 346).

Druk „Informacji” i „Oceny” można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) albo pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizalki.pl w zakładce „Ogłoszenia i obwieszczenia” (druki dołączone są do kurendy) lub w zakładce „Azbest”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki, pokój nr 8, tel. 62 7411 517 w. 109.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-07 12:14:49
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-01-07 12:14:26
Odsłon: 75
Dziennik zmian

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Nowa Wieś

Decyzja (PDF)

Taryfa do decyzji (PDF)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-02 12:27:25
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-01-02 12:27:25
Odsłon: 51
Dziennik zmian

Obowiązek segregacji odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gizałki informuje, że od dnia 01.01.2020 r. właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości. Obowiązek segregacji obejmuje również tych właścicieli nieruchomości, którzy wcześniej zadeklarowali zbiórkę odpadów w sposób nieselektywny.

Kontrola obowiązku segregacji prowadzona będzie każdorazowo przez pracowników firmy odbierającej odpady komunalne z terenu gminy.

Od dnia 01.01.2020 r. obowiązywać będzie stawka opłaty w wysokości 13,00 zł od osoby. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w segregacji odpadów, na podstawie art. 6k ust. 3 wspomnianej ustawy, zastosowane będą stawki określone przez Radę Gminy Gizałki, tj. dwukrotność stawki podstawowej, która wynosi 26,00 zł od osoby.

Ponadto informujemy, że od podmiotów gospodarczych w ramach usługi odbierania odpadów komunalnych zbierane są tylko odpady komunalne, natomiast odpady wytworzone w ramach wykonywanej działalności gospodarczej należy przekazywać we własnym zakresie odpowiedniemu przedsiębiorcy świadczącemu usługę odbioru odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Agata Jańczak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-20 08:54:20
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-12-20 08:54:20
Odsłon: 84
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że XII Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 30 grudnia 2019 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Porządek XII Sesji Rady Gminy Gizałki

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki;
  2. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok;
  3. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2020 r;
  4. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019;
  5. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030;
  6. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gizałki;
  7. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020 -2031
   - odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020 -2031;
   - przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu;
   - dyskusja nad projektem uchwały;
   - głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek;
   - głosowanie uchwały.
  8. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
   - odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2020;
   - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na rok 2020;
   - odczytanie opinii komisji stałych o projekcie budżetu na rok 2020;
   - przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu;
   - dyskusja nad projektem uchwały;
   - głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek;
   - głosowanie uchwały.
 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-20 13:48:51
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-12-20 07:45:47
Odsłon: 94
Dziennik zmian

27.12.2019 r. - posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 27 grudnia 2019 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                 Przewodniczący Rady
Roman Rojewski
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-19 16:29:34
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-12-19 16:29:34
Odsłon: 56
Dziennik zmian

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego

Wójt Gminy Gizałki ogłasza pisemny przetarg ofertowy
na sprzedaż samochodu osobowego

 1. Przedmiot sprzedaży: samochód osobowy
   - marka: Volkswagen Passat FL
   - rok produkcji: 2004
   - przebieg: 304800 km
   - poj. silnika: 1896 cm3
 2. Tryb przetargu – ofertowy pisemny.
 3. Termin złożenia ofert: 17.12.2019 r., godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Gizałki.
 4. Otwarcie ofert: 17.12.2019 r., godz. 10.15, pok. nr 3 w Urzędzie Gminy Gizałki.
 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: Oferta – samochód osobowy, nie otwierać do 17.12.2019 r. do godz. 10.15.
 6. Cena wywoławcza:  7500,00 zł. Słownie: siedem tysięcy pięćset zł 00/100
 7. Minimalna oferowana kwota nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 8. Sprzedający odstępuje od przyjmowania wpłaty z tytułu wadium.
 9. Samochód można oglądać w miejscu postoju tj. przy budynku Urzędu Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28, w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30.
 10. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w terminie do 3 dni od dnia wyłonienia jego oferty.
 11. Wydanie samochodu nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty.
 12. Przetarg ofertowy odbędzie się zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2019 Wójta Gminy Gizałki
  z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie sprzedaży samochodu.
 13. Wójt Gminy Gizałki zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

Wójt Gminy Gizałki
Robert Łoza

Wzór oferty (DOCX)

Wzór oferty (PDF)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Robert Pisula
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 15:11:40
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-12-10 15:10:24
Odsłon: 173
Dziennik zmian

Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 6 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                                                        Henryk Osman

                       

Informuję, że posiedzenie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki odbędzie się 6 grudnia 2019 r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                                                             Przewodniczący Komisji
                                                                                                                 Zenon Andrzejewski

 

 

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki odbędzie się 12 grudnia 2019 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                                                      Tadeusz Kostuj

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-06 13:21:16
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-12-04 13:32:52
Odsłon: 128
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe - Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Gizałki, Tomice i Wierzchy w okresie od 01.01.2020r. do 26.06.2020r.

RI.271.2.5.2019_-_Zawiadomienie_o_unieważnieniu.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-13 14:02:14
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2019-12-03 15:04:32
Odsłon: 199
Dziennik zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - lokal usługowy nr 7 (kotłownia) w budynku położonym w Gizałkach, ul. Kaliska 23A, dz. nr. 348/5

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

Lokal usługowy nr 7 o powierzchni użytkowej 84,86 m2 stanowiący kotłownię wraz z wyposażeniem znajdującą się w przyziemiu (piwnicy) budynku zlokalizowanego na działce nr 348/5 położonej w Gizałkach przy ul. Kaliskiej 23A, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00018942/7.

Dla działki nr 348/5 brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki, działka ta przeznaczona jest w pod tereny o wiodącej funkcji usługowej istniejące i projektowane z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.

Czynsz dzierżawny będzie wynosił 15,00 zł miesięcznie plus obowiązujący podatek VAT. Czynsz płatny jest w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury przez wydzierżawiającego

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz Zakładu Komunalnego Spółki z o.o. w Gizałkach, na okres trzech lat od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.bip.gizalki.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8), tel. 62 7411 517 w. 108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-02 09:56:55
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-12-02 09:56:33
Odsłon: 70
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie linii kablowej nN-0,4 kV, słupów linii napowietrznej nN-0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego nN-0,4 kV

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), w związku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

    

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości,

   

że w dniu 29.11.2019 r., po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Bartosz Sołtysiak, działający w imieniu ENERGA Invest Sp. z o.o., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-0,4 kV, słupów linii napowietrznej nN-0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV na działkach nr 216/2, 217, 218, 226/1 położonych w Leszczycy (ark. mapy 1).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28 (pokój nr 8).

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Gizałki, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-29 14:13:27
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2019-11-29 14:11:21
Odsłon: 75
Dziennik zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - dz. nr 459 w Tomicach

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki, przeznaczonej do oddania w użyczenie:

Zabudowana nieruchomość położona w miejscowości Tomice, oznaczona jako działka nr 459 o powierzchni 0,1400 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KZ1P/00018055/2. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem Gminnego Centrum Kultury. Ma ona dostęp do drogi publicznej.

Dla ww. działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki, działka ta przeznaczona jest pod tereny o wiodącej funkcji usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w użyczenie na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego użytkownika, tj. Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach z siedzibą w Tomicach.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki i zamieszcza na stronie internetowej Gminy Gizałki: www.bip.gizalki.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8), tel. 62 7411517 wewn. 108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-02 10:01:44
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-12-02 09:53:33
Odsłon: 73
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że XI Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 2 grudnia 2019 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Gizałki:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
  2. w sprawie stawek podatku od nieruchomości;
  3. w sprawie stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
  4. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019;
  5. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030;
  6. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gizałki;
  7. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2020.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-25 19:42:26
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-11-25 19:42:26
Odsłon: 139
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.